Výročné správy

Fond ochrany vkladov je povinný podľa § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov každoročne vyhotoviť výročnú správu. Výročná správa podľa zákona o účtovníctve obsahuje hlavne účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje, správu audítora k tejto účtovnej závierke, informácie o činnosti a vývoji Fondu, o stave, v ktorom sa nachádza a o predpokladanom budúcom vývoji jeho činnosti.

Výročná správa 2023

Výročné správy 2022 až 2018

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570