Informácie k vyplácaniu náhrad

Vznik neschopnosti banky vyplácať vklady

Fond ochrany vkladov vypláca náhrady za nedostupné vklady v prípade, keď banka nie je schopná svoje záväzky voči vkladateľom splniť. Banku môže Národná banka Slovenska vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady, alebo príslušný súd môže vydať rozhodnutie o pozastavení nakladania s vkladmi v banke v konkurznom konaní.

 

Ďalšie dopady vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady

Dňom vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady sa do skončenia vyplácania náhrad pozastavuje najmä vyplácanie vkladov, platobné operácie s vkladmi a iné nakladanie s vkladmi v banke, ďalej sa pozastavuje postupovanie pohľadávok proti banke a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami okrem prípadov, ktoré povoľuje osobitný zákon, napríklad zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Banka má tiež zakázané prijímať vklady, poskytovať úvery, bankové záruky a dokumentárne akreditívy a uzatvárať iné obchody; nezastavuje sa prijímanie splátok úverov poskytnutých bankou ani ich príslušenstva. Banka je týmto dňom povinná aj pozastaviť nakladanie s platobnými kartami vydanými k účtom v banke.

 

Chránený vklad

Chránený vklad, za ktorý Fond ochrany vkladov poskytne náhradu, musí byť podľa záznamov v banke alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými vedený v rozsahu týchto údajov: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba; názov, identifikačné číslo, adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba, ako aj označenie úradného registra, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná vrátane čísla zápisu do tohto registra.

 

Vkladateľ, ktorý má nárok na náhradu za nedostupný vklad

Vo všeobecnosti sú vklady fyzických a právnických osôb chránené systémom ochrany vkladov. Vklady a tí vkladatelia, ktorých vklady nie sú chránené podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane vkladov), sú uvedení v § 3 ods. 4 zákona o ochrane vkladov. Informácie o tom, ktoré vklady má vkladateľ chránené alebo nechránené, poskytne vkladateľovi banka na požiadanie.

Banka pravidelne informuje vkladateľa o podmienkach ochrany vkladov prostredníctvom Informačného formulára pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na web sídle banky (vzor formulára je v Prílohe č. 2 k zákonu o ochrane vkladov a nájdete ho Tu. Formulár banka poskytne vkladateľovi pri zriadení vkladu, následne informuje vkladateľa o podmienkach ochrany vkladov raz ročne. Informácie banka poskytne vkladateľovi zreteľne a zrozumiteľne v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý si vkladateľ dohodol s bankou pri založení vkladu.

 

Výška náhrady vkladateľa

Náhrada za nedostupný vklad v jednej banke pre jedného vkladateľa je vo výške nedostupného chráneného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur (horná hranica krytia vkladu). Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Náhrada za nedostupný vklad sa vypláca v eurách. Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava v eurách podľa referenčného výmenného kurzu určeného alebo vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný ku dňu vyhlásenia insolventnosti banky.

Fond ochrany vkladov poskytuje náhradu v plnej výške chráneného vkladu, ktorá presahuje maximálny limit náhrady 100 000 eur vkladateľovi, ktorému bol pripísaný vklad na účet napr. za predaj nehnuteľnosti, alebo bol získaný z dedičského konania, z darovania, výplaty životného poistenia, dôchodku a pod. (osobitne chránené vklady sú uvedené v § 9 ods. 6 zákona o ochrane vkladov). Vkladateľ má nárok na výplatu náhrady nad limit 100 000 eur počas obdobia 12 mesiacov len v prípade, že pripísanie takéhoto osobitne chráneného vkladu banke oznámil pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu.

Ak má vkladateľ viac nedostupných chránených vkladov v tej istej banke, alebo v banke a v jej pobočke v zahraničí, spočíta sa stav všetkých chránených vkladov vrátane podielov na spoločných vkladoch a notárskych úschovách, a to podľa záznamov vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu, pripočítajú sa tiež úroky, prípadne iné majetkové výhody ku vkladu. Takto zistená suma sa zníži o všetky záväzky vkladateľa voči banke, ktoré sú splatné ku dňu vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady, pričom vkladateľovi sa poskytne náhrada maximálne do výšky 100 000 eur. Ak má vkladateľ napríklad sporiaci účet vo výške 90 000 eur a bežný účet vo výške 20 000 eur, vyplatí sa mu náhrada najviac vo výške 100 000 eur.

V prípade, že vkladateľ hodnoverne nepreukáže výšku vkladu alebo záväzku voči banke, rozhodujúci je záznam v evidencii banky.

Vklady na účte, na ktorý majú oprávnenie iba disponovať s vkladom dve alebo viaceré osoby, sa na účely výpočtu limitu vo výške 100 000 eur spočítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich vykonal jediný vkladateľ, na ktorého je vlad vedený.

Fond ochrany vkladov môže podľa zákonných podmienok v osobitných prípadoch, ktoré sú uvedené v § 9 ods. 8 zákona o ochrane vkladov odložiť vyplácanie náhrad do času, kedy dôvody odloženia výplaty náhrady za nedostupný vklad zaniknú.

Fond ochrany vkladov vyplatí vkladateľovi náhradu za nedostupný vklad v minimálnej sume tri eurá.

 

Vyplácajúca banka

Fond ochrany vkladov v prípade insolventnosti banky vypláca náhrady za nedostupné vklady vkladateľom prostredníctom pobočiek vyplácajúcej banky.

 

Výplata náhrady za nedostupný vklad vo vyplácajúcej banke

Po splnení zákonných podmienok vzniká vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe právo na vyplatenie náhrady za nedostupný chránený vklad.

Vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe k vyplateniu náhrady za nedostupný vklad nevzniká žiadna povinnosť predkladania písomnej žiadosti alebo registrácie vo Fonde ochrany vkladov.

Pre uplatnenie nároku na výplatu náhrady za nedostupný vklad vkladateľ na pobočke vyplácajúcej banky je povinný predložiť platný doklad totožnosti (platný občiansky preukaz, cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas alebo povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky v prípade cudzinca) a doklad o vkladovom vzťahu (napr. zmluva, vkladná knižka, vkladový certifikát a pod). V prípade dedičstva je potrebné predložiť právoplatné uznesenie súdu o dedičstve.

Ak je vkladateľom právnická osoba, musí predložiť okrem platného dokladu totožnosti aj výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako 1 mesiac pred uplatnením práva na náhradu.

V prípade, ak je náhrada za nedostupný vklad vyplatená inej oprávnenej osobe, je táto osoba povinná predložiť na pobočke vyplácajúcej banky plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Náhradu maloletého dieťaťa preberá jeho zákonný zástupca, pritom sa preukazuje rodným listom dieťaťa.

Vkladateľovi bude vyplatená náhrada za nedostupný vklad v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na iný účet v inej banke. Pracovník pobočky vyplácajúcej banky odovzdá vkladateľovi List vkladateľa, ktorý je potvrdením o výplate náhrady za nedostupný vklad. K Listu vkladateľa pracovník pobočky vyplácajúcej banky pripojí doklad o vkladovom vzťahu, prípadne ďalšie dokumenty (napr. splnomocnenie, osvedčenie o dedičskom konaní, rodný list maloletého dieťaťa a pod.).

V prípade, ak vkladateľ s výškou náhrady nesúhlasí alebo má iné námietky, resp. nezrovnalosti, vyplní na pobočke vyplácajúcej banky tlačivo Reklamačný list, alebo napíše reklamáciu. Fond ochrany vkladov preskúma dôvody reklamácie vkladateľa a o výsledkoch reklamácie ho písomne informuje.

 

Lehota na vyplatenie náhrady

Fond ochrany vkladov v prechodnom období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 vyplatí vkladateľovi náhradu do 10 pracovných dní od vyhlásenia insolventnosti banky.

Od 1. januára 2024 je lehota na vyplatenie náhrady 7 pracovných dní odo dňa vyhlásenia insolventnosti banky. Fond ochrany vkladov môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska túto lehotu predĺžiť najviac o 10 pracovných dní.

Do 31. decembra 2023 môže vkladateľ písomne požiadať Fond ochrany vkladov o časť náhrady, ktorá je potrebná na pokrytie jeho životných potrieb. Fond ochrany vkladov zabezpečí, aby mal vkladateľ do 5 pracovných dní po podaní žiadosti vyplatenú aspoň časť náhrady. Rozdiel medzi takto vyplatenou náhradou a náhradou, ktorá patrí vkladateľovi, sa vkladateľovi vyplatí v lehote na vyplatenie náhrady.

V prípade, ak si vkladateľ nevyzdvihne náhradu v danej lehote, Fond ochrany vkladov môže aj po uplynutí tejto lehoty vyplatiť náhradu vkladateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie náhrady, ktorú vkladateľ doručí do Fondu ochrany vkladov najneskôr do 3 rokov odo dňa vyhlásenia insolventnosti banky. Nárok vkladateľa na vyplatenie náhrady voči Fondu ochrany vkladov zanikne uplynutím 3-ročnej lehoty odo dňa vyhlásenia insolventnosti banky. Po tejto lehote vkladateľovi pohľadávka z nedostupného vkladu voči banke nezanikne. Vkladateľ má právo si vymáhať náhradu za nedostupný vklad napríklad súdnou cestou od insolventnej banky.

V prípade vyhlásenia insolventnosti banky budú informácie o vyplácaní náhrad za nedostupné vklady zverejnené na web sídle Fondu, v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, vo vyplácajúcej banke, prostredníctvom médií a ďalšími vhodnými spôsobmi.

Fond komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku alebo v úradnom jazyku členského štátu, ktorý v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľom banka, v ktorej je uložený nedostupný vklad chránený týmto zákonom. Ak ide o nedostupný vklad chránený týmto zákonom uložený v zahraničnej banke, ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie bez založenia pobočky, komunikuje Fond s vkladateľom v jazyku, ktorý si tento vkladateľ dohodol s touto zahraničnou bankou pri založení vkladu.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570