Archív konkurzných konaní na banky

Konkurzné konanie na majetok úpadcu AG Banka, a.s.

Konkurzné konanie bolo vyhlásené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13.4.2000, číslo konania 1 K 01/00.
Správcovia konkurznej podstaty: JUDr. Bernard Ondrejka, JUDr. Ján Hutník, JUDr. Pavol Malich.
Osobitní správcovia: JUDr. Ernest Valko, Ing. Vladimír Litvaj.
Zloženie veriteľského výboru

členovia: Fond ochrany vkladov (predseda výboru)
Národná banka Slovenska
Daňový úrad Bratislava I.
náhradníci: Slovenské aerolínie, a.s.
Istrobanka, a.s.
Investičný fond PSIPS, a.s.

Pohľadávka Fondu ochrany vkladov v sume 57 840 914 eur bola uznaná v 3. triede a dňa 8.8.2016 uspokojená v sume 852 113 eur.

Konkurzné konanie bolo definitívne ukončené v roku 2016.

 

Konkurzné konanie na majetok úpadcu Dopravná banka, a.s.

Konkurzné konanie bolo vyhlásené uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici dňa 22.8.2000, číslo konania 24 K 231/00.
Správcovia konkurznej podstaty: JUDr. Milan Chovanec, JUDr. Juraj Koval.
Osobitní správcovia: JUDr. Štefan Kubjatko, Mgr. Karol Rajnoha.
Zloženie veriteľského výboru

členovia: Fond ochrany vkladov (predseda výboru)
Colný úrad Banská Bystrica
Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica
náhradníci: UNISYS Slovakia, s.r.o.
Colný úrad Komárno
Sociálna poisťovňa Banská Bystrica

Pohľadávka Fondu ochrany vkladov v sume 79 793 684,66 eura bola uznaná v 3. triede a  uspokojená 14.12.2007 sumou 26 202 779,87 eura.

Konkurzné konanie bolo definitívne ukončené v roku 2008.

 

Konkurzné konanie na majetok úpadcu Slovenská kreditná banka, a.s.

Konkurzné konanie bolo vyhlásené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 4.7.2000, číslo konania 1 K 118/00.
Správcovia konkurznej podstaty: JUDr. Juraj Tomášek, JUDr. Marián Valko, JUDr. Ingrid Gyökeresová.
Osobitní správcovia: JUDr. Ladislav Siranka, JUDr. Ľuboš Novák .
Zloženie veriteľského výboru

členovia: Fond ochrany vkladov (predseda výboru)
Investičná a rozvojová banka, a. s.
Mesto Košice – členstvo zaniklo počas konkurzu
náhradníci: Národná banka Slovenska
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – členstvo zaniklo počas konkurzu

Pohľadávka Fondu v sume 143 320 589 eur bola uznaná v 3. triede a uspokojená dňa 21. októbra 2020, a to sumou 10 028 899,44 eura.

Konkurzné konanie bolo definitívne ukončené v roku 2021.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570