Časté otázky

Ktoré banky sú u nás chránené?

Banky so sídlom v Slovenskej republike sú povinné zapojiť sa do slovenského systému ochrany vkladov. Túto povinnosť majú aj ich pobočky pôsobiace v zahraničí. Zoznam týchto bánk je v časti Účastníci systému ochrany vkladov.

Sú chránené aj pobočky zahraničných bánk na Slovensku?

Pobočka tej zahraničnej banky na Slovensku, ktorá má sídlo v ktoromkoľvek štáte Európskej únie, pritom banka a pobočka podnikajú na základe jednotnej bankovej licencie, je chránená  systémom ochrany vkladov, v ktorom má zahraničná banka svoje sídlo. Napríklad vklady v pobočke zahraničnej banky mBank S.A., so sídlom na Slovensku sú chránené poľským systémom ochrany vkladov, vklady v pobočke Všeobecnej úverovej banky, a.s., alebo v pobočke 365.banky, a.s. v Českej republike sú chránené slovenským systémom ochrany vkladov. Zoznam týchto pobočiek je v časti Účastníci systému ochrany vkladov, alebo na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

Pobočka tej zahraničnej banky, ktorá má sídlo mimo štátu Európskej únie, pritom zahraničná banka nemá chránené vklady zahraničným systémom, alebo ich má chránené v menšom rozsahu ako je rozsah ochrany vkladov na Slovensku, je povinná zapojiť sa do slovenského systému ochrany vkladov.

Ako zistím, v ktorom systéme ochrany vkladov má banka alebo pobočka zahraničnej banky chránené vklady?

Každá banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná zverejniť túto informáciu na svojom webovom sídle a je povinná informovať o ochrane vkladov každého klienta. V rámci Európskej únie sú banky povinné poskytnúť klientom Informačný formulár s informáciami o ochrane vkladov. Fond ochrany vkladov na svojom web sídle www.fovsr.sk zverejňuje zoznam bánk, ktoré sa zúčastňujú ochrany vkladov na Slovensku.

Čo je Informačný formulár a aké mám povinnosti v súvislosti s týmto formulárom

Informačný formulár poskytujú banky vkladateľom pri zriadení účtu. Banky majú zákonnú povinnosť každoročne poskytnúť vkladateľom tento formulár, pritom iba prvý formulár vkladateľ podpisuje. Formulár obsahuje základné informácie o ochrane vkladov. Či je Váš konkrétny vklad chránený, nájdete na výpise z účtu, alebo Vám poskytne túto informáciu banka. Fond ochrany vkladov nedisponuje s informáciami o klientoch bánk a o ich vkladoch, a ani nie je kompetentný poskytovať bankové informácie.

Ako sa dozviem, že moja banka je neschopná vyplácať vklady?

Fond ochrany vkladov zverejňuje túto informáciu v médiách s celoštátnou pôsobnosťou. Banka, v ktorej sa stanú vklady nedostupné, je povinná zverejniť tieto informácie vo svojich verejných priestoroch.

Ako mám postupovať, keď banka nie je schopná vyplatiť vklady?

Nemusíte podávať žiadosť o vyplatenie náhrady za nedostupný vklad. Ak máte vklad v skrachovanej banke, ktorý spĺňa zákonné náležitosti chráneného vkladu, Fond ochrany vkladov Vám vyplatí náhradu za Váš nedostupný vklad v banke.

Kto mi vyplatí peniaze v prípade krachu banky?

Náhrady za nedostupné chránené vklady, ktoré spĺňajú zákonné podmienky na ochranu vkladov vyplatí zo svojich zdrojov Fond ochrany vkladov, a to prostredníctvom pobočky banky, ktorú Fond ochrany vkladov poverí sprostredkovaním vyplácania náhrad.

Akým spôsobom budú moje peniaze vyplatené?

Náhradu si môžete prevziať na pobočke vyplácajúcej banky buď v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na iný účet v banke.

Ako dlho trvá, kým mi budú moje peniaze Fondom vyplatené?

Fond má na vyplácanie od roku 2024 stanovenú zákonnú lehotu siedmych pracovných dní od vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzného konania na banku. Do 31. decembra 2023 táto lehota predstavuje desať dní. Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska v odôvodnených zákonom určených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o desať pracovných dní. Ak by ste si nemohli vyzdvihnúť svoje peniaze v tejto lehote, môže Fond aj po jej uplynutí vyplatiť náhradu na základe Vašej písomnej žiadosti o poskytnutie náhrady, ktorú doručíte Fondu najneskôr do troch rokov odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými.

Čo sa stane s mojimi peniazmi, keď si neprevezmem náhradu v lehote na vyplácanie náhrad?

Váš nárok voči Fondu ochrany vkladov uplynutím trojročnej lehoty zanikne. Máte však naďalej právo vymáhať si peniaze od banky, ktorá sa stala neschopnou vyplácať vklady.

Ako môžem dostať späť tú časť peňazí, ktorá prevyšuje limit 100 000 eur?

Poskytnutím náhrady z Fondu nie je dotknuté Vaše právo vymáhať si od banky, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, uhradenie tej časti vkladu, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z Fondu. Napríklad v  prípade, že na majetok takejto banky je vyhlásený konkurz, môžete si prihlásiť svoju pohľadávku v konkurznom konaní.

Čo potrebujem k tomu, aby mi boli vyplatené moje peniaze?

Na výplatnom mieste sa preukážete dokladom o vkladovom vzťahu, napríklad zmluvou, vkladnou knižkou, rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu a pod. Zároveň musíte preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným pasom, diplomatickým pasom, služobným pasom, a pokiaľ ste cudzincom, aj povolením na pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky. V prípade, že ste právnickou osobou, musíte zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z inej úradnej evidencie, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu.

Môže mi Fond zaslať náhradu domov?

Nie. Náhradu si môžete prevziať iba v pobočkách vyplácajúcej banky.

Môžem sa nechať pri vyplatení náhrady zastúpiť inou osobou, alebo môžem splnomocniť niekoho?

Áno. Zástupca vkladateľa musí preukázať svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie. Pokiaľ ste právnickou osobou, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, musí byť na tomto doklade úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Ak by ste splnomocnili inú osobu, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Ak ste právnickou osobou, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Neovládam slovenský jazyk. Musím mať tlmočníka?

Nie. Banky sú povinné poskytnúť vkladateľovi informácie zreteľne a zrozumiteľne v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý si vkladateľ dohodol s bankou pri založení vkladu. Fond komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku alebo v úradnom jazyku členského štátu, ktorý v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľom banka, v ktorej je uložený nedostupný chránený vklad. Ak ide o nedostupný vklad chránený týmto zákonom uložený v zahraničnej banke, ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie bez založenia pobočky, komunikuje Fond s vkladateľom v jazyku, ktorý si tento vkladateľ dohodol s touto zahraničnou bankou pri založení vkladu.

Môžem mať plnú moc alebo iný doklad na zastupovanie aj v cudzom jazyku?

V takomto prípade spolu s týmto dokladom sa musí odovzdať aj jeho úradne overený preklad do slovenského jazyka.

Do akej výšky mi budú v prípade krachu banky vyplatené moje peniaze?

Vo výške vášho chráneného vkladu, najviac 100 000 eur na jedného vkladateľa v jednej banke. V prípade, že máte v tej istej banke aj úver, tak sa Vám súčet chránených vkladov zníži o všetky splatné záväzky voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. Na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Vyplatí mi Fond náhradu, keď mám viazaný vklad?

Pri výplate náhrad za nedostupné vklady sa neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu okrem vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby; prihliada sa aj na akreditív otvorený v prospech tretích osôb. V takýchto prípadoch sa náhrada vyplatí len s písomným súhlasom tretej osoby s jej úradne overeným podpisom.

Má Fond ochrany vkladov dosť peňazí na vyplácanie náhrad?

Banky a pobočky zahraničných bánk každoročne prispievajú do Fondu ochrany vkladov, pritom tieto prostriedky sú určené na zabezpečenie vyplácania náhrad. V prípade, že by Fondu chýbali zdroje na vyplácanie náhrad (napríklad keby hypoteticky došlo naraz ku krachu viacerých bánk), Fond si môže zabezpečiť zdroje formou úveru, návratných finančných výpomocí a dotácií zo štátneho rozpočtu a pod. V každom prípade by ste svoje peniaze dostali späť.

Dostanem vyplatené aj úroky?

Áno, Fond poskytuje náhradu aj za úroky a iné majetkové výhody ku vkladu, a to vo výške ku dňu vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady.

Vzťahuje sa limit náhrady 100 000 eur osobitne aj na maloleté dieťa?

Áno. V prípade krachu banky sa náhrada vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Keď má v tej istej banke aj manželka svoj vklad, dostala by aj ona náhradu do 100 000 eur?

Áno, nakoľko ide o dve osoby. V prípade spoločného vkladu by sa každému osobitne vyplatila  náhrada najviac do 100 000 eur v prípade, že by spoločný účet bol vedený na identifikačné údaje oboch majiteľov. Pokiaľ by manželka bola iba disponentkou s vkladom, nemá nárok na náhradu; Fond by v takomto prípade vyplatil náhradu najviac do výšky 100 000 eur.

Môžem dostať v prípade krachu banky aj viac ako 100 000 eur?

Áno, ale iba v prípadoch, ktoré sú vymedzené zákonom o ochrane vkladov a splnili ste všetky zákonné podmienky pre výplatu náhrady. Napríklad v prípade vkladu, ktorý pochádza z dedičstva, alebo ste peňažné prostriedky dostali ako dar, veno, alebo pochádzajú z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku a pod. Fond ochrany vkladov chráni tieto vklady v plnom rozsahu počas obdobia jedného roka od pripísania na účet a oznámenia pôvodu peňazí banke.

Čo mám robiť, keď nesúhlasím s náhradou za môj vklad v skrachovanej banke?

Môžete podať reklamáciu priamo vo vyplácajúcej banke, alebo sa môžete obrátiť písomne na vyplácajúcu banku, ktorá postúpi Vašu žiadosť Fondu ochrany vkladov. Môžete sa tiež obrátiť priamo na Fond ochrany vkladov na adresu, ktorá je uvedená v časti Kontakty, alebo napísať správu prostredníctvom formulára uvedeného v časti Kontakty.

Ktoré vklady sú chránené?

Chránené sú vklady fyzických osôb a právnických osôb, ktoré spĺňajú zákonné podmienky na ochranu vkladov. Ide najmä o vklad v podobe bežného účtu, sporiaceho účtu, termínovaného vkladu, vkladnej knižky a pod. Chránený je aj spoločný vklad a notárska úschova. Podmienkou je, že tieto vklady musia obsahovať ešte pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými, predovšetkým meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba. Ak je vkladateľom právnická osoba vklad musí obsahovať názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresu sídla vkladateľa, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná.

Ktoré vklady nie sú chránené?

Nechránené sú napríklad vklady, ktoré neobsahujú identifikačné údaje o vkladateľovi, ďalej zostatok vkladu na doručiteľa, vklad, ktorý je finančným nástrojom, vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote, vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky alebo za predpokladu splnenia dohody bankou, vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet vrátane vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky, vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní právoplatne odsúdený za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, vklad finančnej inštitúcie, vklad obchodníka s cennými papiermi, vklad poisťovne a zaisťovne, vklad subjektu kolektívneho investovania, vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde, vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, vklad orgánu verejnej moci, vklad vo forme dlhového cenného papiera vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo šeku.

Vzťahuje sa ochrana aj na účty vedené v cudzej mene?

Áno, ale náhrada sa vypláca v eurách v prepočte kurzom aktuálnym ku dňu vzniku neschopnosti banky vyplácať vklady.

Čo znamená pojem krytý vklad?

Krytými vkladmi sú chránené vklady v ich plnej výške, najviac však súhrn chránených vkladov jedného vkladateľa v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške, ktorá sa rovná hornej hranici náhrady, teda 100 000 eur. Niektoré vklady vymenované zákonom o ochrane vkladov sú dočasne kryté aj nad túto hornú hranicu náhrady.

Keď mám peniaze v banke v zahraničí, a tiež v jej pobočke na Slovensku, dostanem dvakrát 100 000 eur?

Vaše vklady v banke a v jej pobočke v zahraničí sa spočítavajú a náhrada by sa Vám poskytla do výšky súčtu týchto vkladov, ale najviac 100 000 eur.

Keď mám peniaze v tej istej banke ako fyzická osoba a tiež ako právnická osoba, dostanem náhradu ako obe osoby?

Áno. Z hľadiska ochrany vkladov ide o dve osoby. Pokiaľ však máte napríklad živnosť, váš vklad na účte živnostníka sa pripočíta ku vkladu fyzickej a osoby a vyplatí sa spolu najviac do výšky 100 000 eur.

Je Fond ochrany vkladov štátnou inštitúciou?

Nie, Fond je právnickou osobou zriadenou zákonom č. 118/1996 Z.z. nie na účely podnikania. Fond je financovaný bankami – účastníkmi slovenského systému ochrany vkladov.

Chráni iná inštitúcia tie druhy vkladov, ktoré nie sú chránené Fondom ochrany vkladov?

Na Slovensku pôsobí Garančný fond investícií ako právnická osoba zriadená zákonom č. 566/2001 Z. z. Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý na vykonanie investičnej služby.

Čo znamená, že sa banka stala neschopnou vyplácať vklady?

Ak banka nie je schopná vyplácať vkladateľom ich vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy, je povinná oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov. Takúto banku môže vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady Národná banka Slovenska. Banka sa môže stať neschopnou vyplácať vklady aj rozhodnutím súdu o vyhlásení konkurzného konania na majetok banky.

Ako mám postupovať, keď mi fungujúca banka odmietne vyplatiť môj vklad?

Fond ochrany vkladov nie je kompetentný vybavovať reklamácie, prípadne sťažnosti na banky. Ak sa domnievate, že banka pochybila a ani po podaní reklamácie ste v banke neuspeli, môžete sa obrátiť na Inštitút alternatívneho riešenia sporov, ktorý založila Slovenská banková asociácia, u ktorej sa návrh podáva. Národná banka Slovenska taktiež poskytuje službu ochrany finančného spotrebiteľa a dohliada na dodržiavanie pravidiel zo strany finančných inštitúcií.

Vymaže Fond ochrany vkladov po vyplatení náhrady moje osobné údaje? V prípade, že nie, ako dlhú dobu ich spracúva a uschováva?

Osobné údaje vkladateľov sú nevyhnutné na plnenie úloh Fondu podľa zákona o ochrane vkladov v záujme zabezpečenia včasného vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách, na účely najmä identifikácie vkladateľa, jeho vkladu a záväzku, ako aj na účely korešpondencie v prípade reklamácie z vyplácania náhrad. Lehoty na výmaz osobných údajov sú určené internými predpismi Fondu, najmä Registratúrnym poriadkom a plánom. Fond údaje o vyplatených náhradách potrebuje aj v súvislosti s uplatňovaním svojich práv ako veriteľa v konkurzných konaniach vedených na majetok bánk v úpadku, za ktoré vyplatil náhrady, ďalej na účely prihlášky svojich nárokov voči bankám v úpadku, na účely súdnych sporov a podobne. Fond osobné údaje na tieto účely uschováva v registratúre Fondu po dobu desiatich rokov od skončenia vyplácania náhrad, v prípade konkurzného konania alebo likvidácie táto lehota začne plynúť až po skončení týchto konaní.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570