Činnosť Fondu ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov je zákonom o ochrane vkladov (zákon NR SR č. 118/1996 Z. z.) zriadená právnická osoba, ktorá tvorí inštitucionálnu časť zákonného systému ochrany vkladov v Slovenskej republike.

Hlavnou činnosťou FOV je ochrana vkladov fyzických osôb a  právnických osôb uložených v bankách, ktoré sú účastníkmi slovenského systému ochrany vkladov a výplata náhrad za pohľadávky z nedostupných zákonom chránených vkladov v prípade, kedy sa banka stane neschopnou vyplácať vkladateľom vklady. Vklad sa považuje za nedostupný, ak je uložený v banke, ktorá bola vyhlásená Národnou bankou Slovenska za neschopnú vyplácať vklady, alebo uložený v banke, v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní. V takejto situácií Fond ochrany vkladov vyplatí pohľadávky vkladateľov z chránených vkladov v banke v prvom rade z finančných prostriedkov, ktoré Fond získal z príspevkov bánk. Fond ochrany vkladov má zákonom o ochrane vkladov stanovené možnosti na získanie ďalších zdrojov pre vyplácanie náhrad.

Banky so sídlom na Slovensku sú povinné prispievať do Fondu ochrany vkladov odo dňa prijatia prvého zákonom chráneného vkladu. Pobočky slovenských bánk pôsobiace v zahraničí majú vklady chránené slovenským systémom ochrany vkladov. Pobočky zahraničných bánk pôsobiace na Slovensku, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, majú vklady chránené domovským systémom ochrany vkladov v štáte, v ktorom má zahraničná banka svoje sídlo.

Bližšie informácie o prispievateľoch do Fondu ochrany vkladov sú uvedené v časti Účastníci systému ochrany vkladov a o ochrane vkladov v časti Vyplácanie náhrad.

Fond ďalej vykonáva činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových situácií (zákon NR SR č. 371/2014 Z. z. ) vrátane zabezpečenia výberu príspevkov, vedenia evidencie o týchto peňažných prostriedkoch a ich odvodu do európskeho Jednotného rezolučného fondu. Fond môže byť zapojený do riešenia prípadnej krízovej situácie bánk, a to najmä prostredníctvom využitia jeho zdrojov. Úlohou Fondu je aj zabezpečovanie odborných, organizačných, administratívnych a technických úloh podľa zákona o ochrane vkladov a v nadväznosti na ďalšie súvisiace právne predpisy.

Bližšie informácie o riešení krízových situácií na finančnom trhu sú uvedené na webovom sídle Rady pre riešenie krízových situácií.

Fond nie je štátnym fondom, nie je financovaný zo štátneho rozpočtu a nie je určený na účely podnikania. Podlieha dohľadu, ktorý z hľadiska dodržiavania zákona o ochrane vkladov vykonáva Národná banka Slovenska. Štatisticky je Fond zaradený ako orgán verejnej správy.

Fond ochrany vkladov spolupracuje najmä s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Národnou bankou Slovenska, so Slovenskou bankovou asociáciou, s vybranými zahraničnými fondmi a ďalšími domácimi i zahraničnými inštitúciami. Bližšie informácie sú v časti Medzinárodná spolupráca a Užitočné linky.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570