Aktuality

Ku dňu 1.12.2023 došlo na základe súhlasu Európskej centrálnej banky k fúzii Československej obchodnej banky, a. s. a ČSOB stavebnej sporiteľne, a. s., pričom právnym nástupcom ČSOB stavebnej sporiteľne, a. s. sa stala Československá obchodná banka, a. s. V podmienkach ochrany vkladov v dôsledku zlúčenia týchto bánk nedošlo k žiadnej zmene. Vklady ČSOB stavebnej sporiteľne, a. s. sú chránené v rámci vkladov Československej obchodnej banky, a. s.


V prípade konania na majetok úpadcu Devín Banka, a.s., „v konkurze“ správca konkurznej podstaty tohto úpadcu uspokojoval veriteľov podľa konečného rozvrhu do 31.12.2020.

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu DEVÍN BANKA, a.s. Uznesením č. k. 3K/297/2000 – 4809 zo dňa 11.10.2023 rozhodol o zrušení tohto konkurzného konania po splnení rozvrhového uznesenia a o pozbavení funkcií správcov konkurzných podstát. Následne, na návrh súdu, bude spoločnosť vymazaná z obchodného registra.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570