Aktuality

V prípade konkurzného konania vedeného na majetok Slovenskej kreditnej banky, a.s. „v konkurze“ bolo v Obchodnom vestníku č. 102/2021 zverejnené uznesenie Krajského súdu v Bratislave o návrhu na zrušenie konkurzu a o zbavení funkcie správcov konkurznej podstaty Slovenskej kreditnej banky, a. s. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29. júna 2021.

Spoločnosť Slovenská kreditná banka, a.s. „v konkurze“ bola z dôvodu splnenia rozvrhového uznesenia zrušená od 29.05.2021 a následne vymazaná z obchodného registra, pritom táto správa bola zverejnená v Obchodnom vestníku č: 149/2021.


V prípade konania na majetok úpadcu Devín Banka, a.s., „v konkurze“ správca konkurznej podstaty tohto úpadcu uspokojoval veriteľov podľa konečného rozvrhu do 31.12.2020.

Nakoľko voči správcovi konkurznej podstaty tohto úpadcu je vo vzťahu k jednej nevyplatenej pohľadávke proti podstate podaná žaloba, žiadosť na konkurzný súd na odvolanie správcov konkurznej podstaty z funkcie ako aj zrušenie konkurzu bude možné podať až po ukončení tohto konania. Devín banka, a. s. „v konkurze“ bude po tom, ako súd uznesením schváli jej zrušenie vymazaná z obchodného registra.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570