Ochrana osobných údajov

FOV spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj „nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo „GDPR“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“), so zákonom o ochrane vkladov a súvisiacimi právnymi predpismi.

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vo Fonde ochrany vkladov

Fond je na účely nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľom, ktorý v súlade so zákonom o ochrane vkladov vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v informačných systémoch FOV.

Prevádzkovateľ

Fond ochrany vkladov je z hľadiska ochrany osobných údajov prevádzkovateľom podľa ustanovenia článku 4 bod 7 nariadenia o ochrane osobných údajov a dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov a zásadu správnosti.

Zodpovedná osoba

Zodpovednými osobami sú JUDr. Ildikó Hurínek Kamenická a Ing. Katarína Krištofiaková, členky Prezídia Fondu ochrany vkladov, pritom zodpovedné osoby sú zamestnankyňami FOV. Zodpovedné osoby zodpovedia otázky k informáciám o ochrane osobných údajov. Zodpovedné osoby je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected].

Adresa pre písomný kontakt: Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov vo FOV

Fond ochrany vkladov spracúva osobné údaje iba v takom v rozsahu, v akom to vyžadujú účely spracúvania osobných údajov. Týmito účelmi sú najmä spracovanie osobných údajov

 • pri výplate náhrad pohľadávok z vkladov, najmä podľa § 9 a § 10 zákona o ochrane vkladov a v konkurzných konaniach vedených na majetok bánk, za ktoré FOV vyplatil náhrady,
 • pri stresovom testovaní, testovaní funkčnosti informačného Systému FOV pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách (ďalej len „Systém FOV“) v prípade testovania na reálnych dátach,
 • zamestnancov a členov orgánov FOV,
 • v rámci výberového konania vrátane uchádzačov o zamestnanie na voľné pracovné miesto vo FOV,
 • pri zabezpečení verejného obstarávania,
 • v rámci prípravy, uzatvárania a vykonávania zmlúv, pri uplatňovaní práv a plnení povinností FOV z uzatvorených zmlúv,
 • pri vedení účtovníctva, personalistiky a v súvislosti so mzdami,
 • pri vybavovaní sťažností a žiadostí vrátane žiadostí o poskytnutie informácií,
 • v súvislosti so súdnymi spormi,
 • v súvislosti s úschovou dokumentácie, spisov a záznamov, ktoré pochádzajú z činnosti FOV,
 • v súvislosti s prípadnými ďalšími účelmi, ktoré sú uvedené v príslušnom dokumente alebo v dokumentácii.

 

FOV príležitostne spracúva osobné údaje na základe súhlasu; v tomto prípade je účel spracúvania osobných údajov uvedený priamo v tomto súhlase. V prípade že FOV bude príležitostne spracúvať aj osobné údaje na účely, ktoré nie sú v tejto informácií uvedené, tak zabezpečí, aby takéto spracúvanie bolo zákonné.

Oprávnený záujem FOV

Oprávnený záujem spracúvania osobných údajov vo FOV môže nastať v prípadoch, v ktorých FOV spracúva osobné údaje na nasledovné účely (okrem účelov podľa ods. 3)

 • získanie kontaktných údajov dotknutej osoby, ktorými môžu byť meno, priezvisko, adresa, e-adresa,
 • poskytnutie prístupu do informačných systémov FOV,
 • zisťovanie, overovanie a kontrola identifikácie dotknutých osôb.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme FOV je v súlade s ustanovením č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá vyplýva z práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa, a to z osobitného predpisu, ktorým je najmä zákon o ochrane vkladov.

Ďalšími právnymi základmi spracúvania osobných údajov sú

 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov.

 

Spracovanie osobných údajov vkladateľov bánk a pobočiek zahraničných bánk, ich prenos do zahraničia a zdieľanie osobných údajov

Fond ochrany vkladov spracúva osobné údaje vkladateľov bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka“) iba na účely:

 • výplaty náhrad za nedostupné vklady v bankách,
 • pri stresovom testovaní funkčnosti informačného Systému FOV v prípade testovania na reálnych dátach.

 

Oba tieto spôsoby spracúvania sú nevyhnutné pre plnenie zákonných povinností FOV vykonať podľa zákonných podmienok výplatu náhrad za nedostupné vklady (§ 9 a § 10 zákona o ochrane vkladov) a pravidelne testovať funkčnosť Systému FOV (§ 12 ods. 1 a ods. 7 zákona o ochrane vkladov).

V prípade výplaty náhrad za nedostupné vklady sú osobné údaje vkladateľov odovzdané vyplácajúcej banke (§ 10 ods. 4 zákona o ochrane vkladov) na účely vyplatenia náhrad vkladateľom za ich nedostupné vklady v banke.

FOV v súčasnosti testuje Systém FOV na zašifrovaných dátach vkladateľov bánk. V prípade testovania funkčnosti Systému FOV na reálnych dátach sú osobné údaje vkladateľov bezprostredne po vykonaní testu z prostredia Systému FOV odstránené – vymazané. Osobné údaje vkladateľov bánk na účely výplaty náhrad za nedostupné vklady v bankách a na účely testovania funkčnosti Systému FOV sú spracúvané automatizovaným spôsobom. V záujme zabezpečenia dôvernosti a ochrany osobných údajov FOV vykonal a prijal príslušné organizačné a technické opatrenia vrátane šifrovania údajov o vkladateľoch bánk.

Fond ochrany vkladov neprenáša osobné údaje vkladateľov bánk do krajín mimo Európskej únie (EÚ). Osobné údaje vkladateľov bánk sú prenesené do iného členského štátu EÚ iba v prípadoch, v ktorých sa vyplácajú vkladatelia zahraničnej pobočky slovenskej banky a výplatu náhrad vkladateľov tejto zahraničnej pobočky zabezpečuje FOV prostredníctvom zahraničného systému ochrany vkladov. Osobné údaje vkladateľov bánk, určené na účely konkrétnej výplaty náhrad za nedostupné vklady sú odstránené v súlade s vnútornými predpismi FOV, najmä registratúrnym poriadkom, a to po ukončení obdobia vyplácania náhrad, ukončení konkurzného konania vedeného na majetok bývalej banky alebo výmazu bývalej banky z obchodného registra v prípade likvidácie banky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

FOV zdieľa osobné údaje v nasledovných prípadoch

 • v rámci zabezpečenia vyplácania náhrad je FOV oprávnený zmluvne poveriť spracúvaním osobných údajov vkladateľov banky, ktorá sa stala neschopnou vyplácať vklady sprostredkovateľa – banku, ktorá vyplatí za FOV náhrady za nedostupné vklady,
 • FOV môže byť na základe osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje iným subjektom, napríklad Národnej banke Slovenska, ktorá dohliada na činnosť Fondu, Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, orgánom činným v trestnom konaní, Slovenskej pošte pri odosielaní zásielok,
 • FOV má povinnosť mať auditovanú účtovnú závierku, preto môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené audítorom.

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo v elektronickej komunikácii medzi FOV a dotknutou osobou. Oprávnený záujem FOV nemôže prevažovať nad záujmami dotknutej osoby, jej základnými právami a slobodami. Povinnosťou FOV je osobné údaje poskytnúť. Ak sú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dotknutá osoba je zmluvnou stranou, FOV môže osobné údaje spracúvať aj bez jej súhlasu. Odmietnutie poskytnúť osobné údaje môže mať za následok, že FOV odmietne zmluvu uzavrieť. Rovnako FOV môže odmietnuť prešetriť podanie na základe osobitných zákonov, ak si osoba nesplní zákonnú povinnosť a svoje osobné údaje na tento účel neposkytne.

Práva subjektov údajov – dotknutých osôb

Dotknutá osoba (fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané) má najmä nasledovné práva

 • právo na informácie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje (článok 13 a 14 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • právo na prístup k jej osobným údajom (čl. 15 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • právo na opravu osobných údajov v prípade nepresnosti alebo neúplnosti týchto údajov (čl. 16 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • právo na obmedzenie spracovania týchto údajov (čl. 18 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • právo na prenosnosť osobných údajov inému správcovi (čl. 20 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • právo namietať proti spracovaniu vlastných osobných údajov (čl. 21 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 • právo odvolať súhlas.

 

Pre uplatnenie svojich práv môžu subjekty osobných údajov – dotknuté osoby podať písomnú žiadosť na adresu sídla FOV. Dotknuté osoby majú právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – sťažnosti na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Súčasne Fond v súvislosti s uvedenou informáciou oznamuje, že uplatnenie niektorých práv môže byť obmedzené alebo vylúčené s ohľadom na skutočnosť, že osobné údaje sú v niektorých prípadoch spracúvané na základe zákonnej povinnosti FOV (napríklad: spracúvanie osobných údajov pri vyplácaní náhrad za nedostupné vklady v bankách alebo pri stresovom testovaní systému ochrany vkladov).

Proces podania a vybavovania žiadostí o uplatnenie práv subjektov osobných údajov

Žiadosť na účely uplatnenia práv dotknutej osoby je možné podať v listinnej alebo elektronickej podobe na kontaktnú adresu uvedenú v tejto informácií. Žiadosť FOV vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Proti spôsobu vybavenia žiadosti môže dotknutá osoba podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Žiadosti subjektov osobných údajov sú vybavované bezplatne. Výnimkou môže byť situácia, kedy sú žiadosti neodôvodnené, neprimerané, najmä preto, že sa napríklad bezdôvodne často opakujú. FOV zverejnením na svojom web sídle www.fovsr.sk si plní svoju informačnú povinnosť voči širokej verejnosti o účele spracúvania, podmienkach získavania, vlastného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, o prenose osobných údajov, ako aj o právach dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané v informačných systémoch FOV. V takomto prípade môže FOV uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívnu náročnosť a prípadné náklady spojené s vybavovaním žiadosti. Takúto žiadosť môže FOV aj odmietnuť.

Doba spracúvania osobných údajov

Fond rešpektuje zásadu minimalizácie doby uchovávania osobných údajov. Zároveň sa na činnosť Fondu vzťahujú osobitné predpisy, ktoré stanovujú dobu úschovy niektorých dokumentov (napríklad v prípade účtovných dokladov a konkurzných konaní vedených na majetok bánk, za ktoré FOV vyplatil náhrady je to 10 rokov a pod). FOV je podľa osobitného zákona tvorcom registratúry, ktorého povinnosťou je vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie Slovenskému národnému archívu. Doby úschovy niektorých dokumentov FOV sa preto riadia schváleným registratúrnym plánom. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie vo FOV sa po skončení výberového konania likvidujú, okrem tých prípadov, keď uchádzači o zamestnanie udelili Fondu súhlas s ich úschovou na dobu 6 mesiacov.

FOV si zverejnením na svojom web sídle www.fovsr.sk plní svoju informačnú povinnosť voči širokej verejnosti o účele spracúvania, podmienkach získavania, vlastného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, o prenose osobných údajov, ako aj o právach dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané v informačných systémoch FOV.

Vzory vybraných žiadostí

Žiadosť na prístup k osobným údajom
Žiadosť na opravu osobných údajov
Žiadosť na vymazanie osobných údajov
Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Žiadosť na prenos osobných údajov
Namietnutie spracúvania osobných údajov

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch sú uvedené Tu.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570