Orgány Fondu ochrany vkladov

Rada Fondu ochrany vkladov je najvyšší riadiaci orgán Fondu. Má sedem členov, ktorých funkčné obdobie je štvorročné. Traja členovia sú zástupcovia bánk, dvaja členovia Rady sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ďalší dvaja členovia sú zástupcovia Ministerstva financií SR.

Prezídium Fondu ochrany vkladov je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje činnosť FOV vrátane vykonávania rozhodnutia Rady Fondu ochrany vkladov a koná v mene Fondu ochrany vkladov. Prezídium tvorí predseda Prezídia a ďalšie dve členky, pričom ich volí a odvoláva Rada FOV. Všetci členovia Prezídia sú zamestnancami Fondu.

Dozorná rada Fondu ochrany vkladov je kontrolný orgán FOV, dohliada na jeho činnosť a hospodárenie Fondu ochrany vkladov. Má sedem členov, ich funkčné obdobie je štvorročné. Traja členovia sú zástupcovia bánk, dvaja členovia sú zástupcovia Národnej banky Slovenska a ďalší dvaja členovia sú zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Členovia Rady FOV, a ani ostatní zamestnanci Fondu, nemôžu byť členmi Dozornej rady Fondu ochrany vkladov.

Pôsobnosť a kompetencie jednotlivých orgánov sú vymedzené zákonom o ochrane vkladov a Stanovami Fondu ochrany vkladov.

Rada Fondu ochrany vkladov

1. RNDr. Karol Mrva, predseda
2. Ing. Pavel Cetkovský, podpredseda
3. Ing. Peter Magala, člen
4. Mgr. Roman Fusek, člen
5. Ing. Roman Turok-Heteš, člen
6. Mgr. Martin Peter, člen
7. Ing. Peter Matúš, člen
Národná banka Slovenska
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Národná banka Slovenska
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Tatra banka, a.s.

Dozorná rada Fondu ochrany vkladov

1. Ing. Vladimír Dvořáček, predseda
2. Ing. Daniel Kollár, podpredseda
3. JUDr. Martin Lipovský LL.M., MBA, člen
4. Ing. Darina Čaplánová, členka
5. Ing. Jiří Plíšek, MBA, člen
6. Ing. Tomáš Poloma, člen
7. Ing. Andrej Zaťko, člen
Národná banka Slovenska
Československá obchodná banka, a.s.
Národná banka Slovenska
Ministerstvo financií SR
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Ministerstvo financií SR
365.bank, a.s.

Prezídium Fondu ochrany vkladov

1. Ing. Pavol Komzala
2. JUDr. Ildikó Hurínek Kamenická
3. Ing. Katarína Krištofiaková
predseda
členka
členka

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570