Verejné obstarávanie

Fond ochrany vkladov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko ako právnickej osobe vymenúva viac ako polovicu členov Rady FOV a Dozornej rady FOV iný verejný obstarávateľ.

Profil vereného obstarávateľa Fondu ochrany kladov, IČO: 35700564, je uvedený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Fond v súvislosti s verejným obstarávaním spracúva osobné údaje. Informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v časti Ochrana osobných údajov.

FOV zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a povinne zverejňované zmluvy sú uvedené aj v časti Aktuality – Zmluvy.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570