Legislatíva

Úplné znenia zákonov na webovom sídle Fondu ochrany vkladov majú informatívny charakter. Záväzné znenia zákonov sú uverejnené v Zbierke zákonov SR.

Úplné znenia európskych právnych predpisov na webovom sídle Fondu ochrany vkladov majú informatívny charakter. Záväzné znenia sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a sú dostupné na portáli EUR-Lex.

Legislatívny rámec ochrany vkladov

Základná legislatíva, ktorá upravuje postavenie, funkcie a činnosti Fondu ochrany vkladov je zákon NR SR č. 118/1996 Z. z. z 20. marca 1996 o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 1996. Zákonom o ochrane vkladov bola prevzatá do národnej legislatívy Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014). Súčasne boli prevzaté aj súvisiace ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014). Niektoré činnosti, úlohy a postavenie Fondu ochrany vkladov sú upravené internými právnymi predpismi, napríklad stanovami FOV, organizačným poriadkom FOV, pracovným poriadkom FOV, pravidlami odmeňovania zamestnancov FOV, zásadami účtovníctva a vykazovania a ďalšími predpismi, ktoré schvaľuje Rada Fondu ochrany vkladov alebo Prezídium Fondu ochrany vkladov.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570