Konkurzné konania

Devín banka a.s.

Konkurzné konanie bolo vyhlásené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.9.2001, číslo konania 3 K 297/00.
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Radoslav Hajdúch.
Osobitný správca: Ing. Vladimír Litvaj.
Zloženie veriteľského výboru

členovia: Fond ochrany vkladov (predseda výboru)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Daňové riaditeľstvo – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Bratislava – členstvo zaniklo
náhradníci: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Slovenská poisťovňa, a.s.
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Fondom prihlásená pohľadávka vo výške 394 174 037 eur bola správcom konkurznej podstaty uznaná na prieskumnom pojednávaní dňa 15. októbra 2003 ako pohľadávka 1. triedy, neskôr ju Fond aktualizoval doplnením konkurznej prihlášky na sumu 385 931 792,32 eura.

Stav konkurzného konania

Konečný rozvrh výťažku konkurznej podstaty bol zverejnený dňa 10.10.2019 v Obchodnom vestníku číslo 196/2019. Najvyšší súd SR dňa 30. januára 2020 rozhodol o podaných odvolaniach proti konečnému rozvrhu tak, že ich zamietol ako nedôvodné. Dňa 13. februára 2020 bolo Uznesenie NS SR pod značkou záznamu K013808 zverejnené v Obchodnom vestníku, čím sa rozvrhové uznesenie stalo právoplatným. Pohľadávku Fondu ochrany vkladov správca konkurznej podstaty uspokojil vo februári 2020 sumou 44 456 882,93 eura (po odpočítaní poplatku za prevod finančných prostriedkov vo výške 6 eur bola na účet poukázaná suma 44 456 876,93 eura), čo predstavuje 11,52 %-né uspokojenie tejto pohľadávky.

Správca konkurznej podstaty uspokojoval pohľadávky do konca roka 2020. Nevyplatené peňažné prostriedky predstavujú sumu 1 957 485,03 eura, pritom ich tvoria pohľadávky proti podstate jednej spoločnosti, ktorá sa súdi so správcom konkurznej podstaty a pohľadávky veriteľov, ktorí si neprevzali sumu určenú na uspokojenie ich pohľadávky. Finančná suma určená pre týchto veriteľov bola uložená do notárskej úschovy.

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu DEVÍN BANKA, a.s. Uznesením č. k. 3K/297/2000 – 4809 zo dňa 11.10.2023 rozhodol o zrušení tohto konkurzného konania po splnení rozvrhového uznesenia a o pozbavení funkcií správcov konkurzných podstát. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 197/2023, deň vydania 16.10.2023.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570