Organizačná štruktúra Fondu ochrany vkladov

Podrobnosti o postavení, pôsobnosti a úlohách Úradu Fondu ochrany vkladov, zásady organizácie a riadenia Úradu Fondu ochrany vkladov, vnútorné organizačné členenie Úradu Fondu ochrany vkladov, ako aj niektoré podrobnosti o vzťahoch Úradu Fondu a orgánov Fondu upravuje Organizačný poriadok Fondu ochrany vkladov. Organizačný poriadok tiež vymedzuje rámcové náplne činnosti a pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov Úradu Fondu a ustanovuje základné práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov Fondu pri ich práci v rámci Úradu Fondu.

Úrad Fondu riadi predseda Prezídia, ktorý sa za jeho činnosť zodpovedá Rade Fondu a Dozornej rade Fondu. Predseda Prezídia má pri riadení Úradu Fondu postavenie vedúceho zamestnanca.

Úrad Fondu je základná organizačná zložka Fondu s tým, že všetci zamestnanci Fondu, vrátane členov Prezídia, pracujú v Úrade Fondu a sú jeho zamestnancami. Úrad Fondu plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým (vrátane ekonomickým) zabezpečením činnosti a bežného chodu Fondu a orgánov Fondu. Na činnosti Úradu Fondu a jeho organizačných útvarov sa rozhodujúcou mierou podieľajú, zabezpečujú ju a zodpovedajú za ňu členovia Prezídia.

Úrad Fondu ako základná organizačná zložka Fondu sa člení na organizačné útvary, ktorými sú referáty Úradu Fondu. Do jednotlivých referátov Úradu Fondu sú začlenení všetci zamestnanci Fondu pracujúci v Úrade Fondu s výnimkou predsedu Prezídia Fondu. O zriaďovaní, zlučovaní, rušení alebo iných zmenách organizačných útvarov Úradu Fondu rozhoduje Rada Fondu na základe návrhov predsedu Prezídia Fondu prerokovaných v Prezídiu FOV.

Právne postavenie zamestnancov Fondu pracujúcich v Úrade Fondu sa riadi predovšetkým zákonom o ochrane vkladov, Zákonníkom práce a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj Stanovami Fondu a organizačným poriadkom.

Referát Úradu Fondu je organizačný útvar Úradu Fondu. Každý referát zabezpečuje výkon činností Úradu Fondu zoskupených spravidla podľa vecne a odborne súvisiacich činností. Úrad Fondu sa člení na štyri referáty, a to na referát kancelárie Úradu Fondu, referát vonkajších vzťahov a právny, referát obchodnej politiky a referát vnútornej ekonomiky. Činnosť referátu vonkajších vzťahov a právneho a referátu obchodnej politiky zabezpečujú členky Prezídia Fondu. Činnosť referátu vnútornej ekonomiky a referátu kancelárie Úradu Fondu vykonávajú a zabezpečujú ďalší zamestnanci Fondu (ktorí nie sú členmi prezídia); pritom činnosti týchto troch referátov spadajú priamo do kompetencie predsedu prezídia.

Každý referát komplexne zodpovedá za správne, kvalitné, plynulé, včasné a úplné zabezpečenie výkonu činností Úradu Fondu.

 

Základná organizačná schéma Fondu ochrany vkladov

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570