Multilaterálna dohoda

Postup pri cezhraničnom vyplácaní náhrad z nedostupných vkladov stanovuje Smernica 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov.

V prípade, ak dôjde k platobnej neschopnosti zahraničnej banky z členského štátu Európskej únie vykonávajúcej činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky, uskutoční výplatu náhrad za pohľadávky z vkladov oprávneným osobám na území Slovenskej republiky Fond ochrany vkladov. Výplata bude prebiehať v súlade s pokynmi príslušného zahraničného systému ochrany vkladov a na jeho náklady.

Rovnaký postup bude použitý v prípade, ak dôjde k platobnej neschopnosti slovenskej banky podnikajúcej na území iného členského štátu Európskej únie prostredníctvom svojej pobočky. V takomto prípade vykoná výplatu náhrad za pohľadávky z vkladov oprávneným osobám na území iného štátu príslušný zahraničný systém ochrany vkladov v súlade s pokynmi FOV a na náklady FOV.

Vzhľadom k požiadavkám na spoluprácu uzatvoril Fond ochrany vkladov v roku 2016 multilaterálnu Dohodu o spolupráci, ktorá stanovuje základné princípy spolupráce medzi systémami ochrany vkladov.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570