Metodika bánk

Usmernenie na stiahnutie 
Príloha č.1 na stiahnutie 

Usmernenie
Fondu ochrany vkladov
č. 1/2016
pre banky
Metodika výpočtu ročných príspevkov bánk do Fondu ochrany vkladov

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Fond ochrany vkladov (ďalej aj „Fond“) podľa § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov“) týmto usmernením upravuje podrobnosti
– o výpočte priemerného stavu krytých vkladov za kalendárny rok,
– o výpočte výšky ročného príspevku do Fondu ochrany vkladov.

2. Do priemerného stavu chránených vkladov banky sa započítavajú všetky vklady uvedené v ustanovení § 3 ods. 1 až 3 zákona o ochrane vkladov s použitím ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o ochrane vkladov, pričom za vklady sa považujú aj úroky a iné majetkové výhody ku vkladom. Kryté vklady predstavujú chránené vklady jedného vkladateľa v banke do úrovne limitu krytia vkladu, t.j. do 100 000 € vrátane dočasne chránených vkladov (ďalej len „osobitné vklady“), ktoré sú chránené v plnej výške sumy vkladu, t.j. aj nad 100 000 € počas obdobia 12 mesiacov od pripísania vkladu na účet a majú podľa § 9 ods. 6 zákonom o ochrane vkladov vymedzený osobitný účel.

3. Banky sú podľa § 12 ods. 4 písm. e) zákona o ochrane vkladov povinné
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať zákonom chránené vklady a kryté vklady.

4. Banky sú povinné podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane vkladov uhradiť do Fondu ročný príspevok.

5. Ročný príspevok určuje Rada Fondu ochrany vkladov na príslušný kalendárny rok pre každú banku najneskôr do 1. apríla tohto kalendárneho roka najmenej vo výške 0,01 %
zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke, a to podľa priemerného stavu krytých vkladov v príslušnej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, a podľa stupňa rizika príslušnej banky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, zisteného Národnou bankou Slovenska v súlade s odporúčaním Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo). Národná banka Slovenska do
28. februára kalendárneho roka oznámi Fondu údaje o stupni rizika príslušnej banky.

6. Fond výšku ročného príspevku určeného pre banku písomne oznamuje tejto banke.

7. Fond pri určovaní výšky ročných príspevkov zohľadňuje výšku záväzkov Fondu a zároveň zohľadňuje stabilitu bankového sektora, fázu hospodárskeho cyklu a vplyvy určovaných príspevkov na stabilitu bankového sektora Slovenskej republiky, a to na základe údajov zistených Národnou bankou Slovenska, ktoré Národná banka Slovenska poskytne Fondu do 28. februára kalendárneho roka.

8. Výšku príspevkov Fond určuje tak, aby k 3. júlu 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla minimálne cieľovú úroveň 0,8 % z hodnoty všetkých krytých vkladov (ďalej len „cieľová úroveň“). Cieľovú úroveň sumy dostupných finančných prostriedkov v eurách aktualizuje Fond každý rok podľa výšky krytých vkladov v bankách z údajov ku koncu roka za predchádzajúci kalendárny rok. Ak suma dostupných finančných prostriedkov klesne pod cieľovú úroveň, Fond určí takú výšku príspevkov, ktorá zabezpečí opätovné dosiahnutie cieľovej úrovne. Ak sa suma dostupných finančných prostriedkov po prvom dosiahnutí cieľovej úrovne zníži na menej ako dve tretiny cieľovej úrovne, výšku ročného príspevku určí Fond tak, aby bola cieľová úroveň dosiahnutá do šiestich rokov od tohto zníženia. Lehotu 3. júl 2024 môže Rada Fondu ochrany vkladov predĺžiť najviac o štyri roky, ak Fond k 3. júlu 2024 vyplatil náhrady v súhrnnej výške prevyšujúcej cieľovú úroveň. Do cieľovej úrovne sa nezapočítavajú príspevky, ktoré sú banky povinné uhrádzať do národného fondu (podľa § 88 až § 90 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu v znení neskorších predpisov).

9. Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie Fondu o ročnom príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ani osobitný predpis o konaní vo veciach finančného trhu, pričom Fond toto rozhodovanie uskutočňuje podľa svojej voľnej úvahy v medziach ustanovených zákonom o ochrane vkladov pre príspevky do Fondu. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. Fond kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o určení ročného príspevku a bezodkladne o tom informuje príslušnú banku.

 

Článok II.
Metodika výpočtu

1. Metóda výpočtu ročných príspevkov bánk do Fondu vychádza z usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo k metódam výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov (EBA/GL/2015/10 zo dňa 22.9.2015).

2. Postup výpočtu ročných príspevkov do Fondu pozostáva z nasledujúcich krokov:
2.1. Stanovenie ročnej cieľovej úrovne
2.2. Stanovenie sadzby príspevku (CR=contribution rate/sadzba príspevku), ktorá sa použije pre všetky banky v danom roku
2.3. Vypočítanie hodnoty všetkých ukazovateľov rizík
2.4. Priradenie individuálne skóre rizika (IRS=individual risk scores/individuálne skóre rizika) ku všetkým ukazovateľom rizika pre každú banku
2.5. Vypočítanie súhrnného skóre rizika (ARS=aggregate risk score/súhrnné skóre rizika) pre každú banku sčítaním všetkých jej IRS (individual risk score/individuálne skóre rizika) pomocou váženého aritmetického priemeru
2.6. Priradenie každej banke súhrnnej rizikovej váhy (ARW=aggregate risk weight/súhrnná riziková váha), t.j. kategorizovanie banky do triedy rizika na základe jej ARS (aggregate risk score/súhrnné skóre rizika)
2.7. Vypočítanie neupravených príspevkov založených na riziku pre každú banku vynásobením sadzby príspevku (CR=contribution rate/sadzba príspevku) krytými vkladmi banky (CD=covered deposits/kryté vklady) a ARW (aggregate risk weight/súhrnná riziková váha) banky.
2.8. Sčítanie neupravených príspevkov založených na riziku pre všetky banky a určenie vyrovnávacieho koeficientu (μ=adjustment coefficient/vyrovnávací koeficient)
2.9. Aplikovanie vyrovnávacieho koeficientu (μ= adjustment coefficient/vyrovnávací koeficient) na všetky banky a vypočítanie upravených príspevkov založených na riziku.

Rizikový profil (stupeň rizika) bánk sa určuje na základe krokov, uvedených v bodoch 2.3. až 2.6. a vypočítané údaje o stupni rizika príslušnej banky oznámi Fondu Národná banka Slovenska.

3. Ročné príspevky jednotlivých bánk do Fondu sú vypočítavané podľa nasledujúce vzorca:

Ci = CR x ARW i x CD i x μ

kde:

Ci = ročný príspevok od banky „i“ (Annual contribution from member institution „i“)
CR = sadzba príspevku (Contribution rate); rovnaká pre všetky banky v danom roku
ARWi = súhrnná riziková váha pre banku „i“ (Aggregate risk weight for member institution „i“)
CD i = kryté vklady pre banku „i“ (Covered deposits for member institution „i“)
μ = vyrovnávací koeficient (Adjustment coefficient); rovnaký pre všetky banky v danom roku)

4. Ukazovatele uvedené vo vzorci pre výpočet ročných príspevkov bánk do Fondu vyjadrujú:

a) sadzba príspevku (CR=Contribution rate) je percentuálna sadzba, ktorú má zaplatiť banka, jej nastavenie má zabezpečiť dosiahnutie cieľovej úrovne sumy dostupných finančných prostriedkov a čo najrovnomernejšie rozloženie ročných príspevkov v príslušných rokoch, a to až do dosiahnutia cieľovej úrovne. Fond stanovuje sadzbu príspevku každoročne.

Sadzba príspevku je vypočítaná ako:

CR = ročná cieľová úroveň/súčet krytých vkladov

V sadzbe príspevku sú náležite zohľadnené fázy stability bankového sektora, fáza hospodárskeho cyklu a vplyvy určovaných príspevkov na stabilitu bankového sektora Slovenskej republiky, a to na základe údajov zistených Národnou bankou Slovenska.

b) súhrnná riziková váha (ARWi=Aggregate risk weight for member institution „i“) je súhrnná riziková váha pre banku a vyjadruje rozdiely v rizikách, ktoré vznikajú bankám. Údaje o súhrnnej rizikovej váhe príslušnej banky zisťuje Národná banka Slovenska na základe údajov banky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku.

Metodika slúžiaca na zisťovanie rizikového profilu jednotlivých bánk pre výpočet ročných príspevkov bánk do Fondu (ďalej len „metodika na zisťovanie rizikového profilu bánk“) bola Výborom pre dohľad nad finančným trhom Národnej banky Slovenska schválená dňa 25. januára 2016 a je uvedená v prílohe č. 1 tohto usmernenia.

Kategórie rizika, základné a doplnkové ukazovatele rizika a váhy, uvedené v tabuľke č. 1 metodiky na zisťovanie rizikového profilu bánk vychádzajú z usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo k metódam výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov (EBA/GL/2015/10 zo dňa 22.9.2015, Hlava II, časť III, bod 51 až 54).

Hodnota súhrnnej rizikovej váhy (ARWi) pre jednotlivé banky sa vypočíta zo súboru ukazovateľov rizika z každej z týchto kategórií rizík (tabuľka č. 1 v prílohe č. 1):
1. Kapitál
1.1. Ukazovateľ finančnej páky (Leverage ratio)
1.2. Ukazovateľ kapitálového krytia (Capital coverage ratio)
2. Likvidita a financovanie
2.1. LCR (Liquidity coverage ratio=ukazovateľ krytia likvidity)
2.2. NSFR (Net stable funding ratio=pomer čistého stabilného financovania)
3. Kvalita aktív
3.1. NPL (Non-performing loans ratio=podiel zlyhaných úverov)
4. Podnikateľský model a riadenie
4.1. RWA/Total assets (Risk-weighted assets/Total assets=aktíva vážené podľa rizika/celkové aktíva)
4.2. RoA (Return on assets=návratnosť aktív)
4.3. Majetková angažovanosť (Large exposures)
5. Potenciálne straty pre systém ochrany vkladov
5.1. Nezaťažené aktíva/kryté vklady (Unencumbered assets/Covered deposits)

c) kryté vklady banky (CDi=Covered deposits for member institution „i“) vyjadrujú priemerný stav krytých vkladov v príslušnej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárny rok splatnosti ročného príspevku. Priemerný stav krytých vkladov sa vypočíta nasledovne:

CDi = súčet vykázaných mesačných stavov krytých vkladov banky ku koncu kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku /12

d) vyrovnávací koeficient (μ=Adjustment coefficient) je koeficientom, ktorým sa upravuje výška celkových ročných príspevkov (C) tak, aby dosiahla ročnú cieľovú úroveň v prípade, keď by celková suma ročných príspevkov bola príliš vysoká alebo príliš nízka. Je rovnaký pre všetky banky.

5. Ročné príspevky do Fondu banky uhrádzajú v celých eurách.

6. Ročný príspevok je banka povinná uhradiť vždy najneskôr do 15. júna kalendárneho roka (§ 7 ods. 2 zákona o ochrane vkladov).

7. Banka, ktorá neuhradí riadne a včas príspevok do Fondu ochrany vkladov, je podľa § 7 ods. 6 zákona o ochrane vkladov povinná z dlžnej sumy príspevku zaplatiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ako aj podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Článok III.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2015
a vzťahujúcim sa k určeniu výšky ročného príspevku za rok 2016 a za rok 2017

Fond podľa § 28bf ods. 6 zákona o ochrane vkladov určí pre každú banku výšku ročného príspevku za rok 2016 najneskôr do 1. apríla 2016 a výšku ročného príspevku za rok 2017 do 1. apríla 2017 za podmienok ustanovených pre ročné príspevky podľa § 6 a § 7 zákona o ochrane vkladov, pričom Fond pri určovaní výšky ročných príspevkov využije v týchto rokoch údaje známe v tom čase Fondu o priemernom stave a vývoji stavu chránených vkladov a krytých vkladov v jednotlivých bankách a o stupni rizika jednotlivých bánk; Národná banka Slovenska pri určovaní stupňov rizika jednotlivých bánk, ktoré sa majú použiť pri určovaní ročného príspevku na rok 2016 a na rok 2017, je oprávnená podľa svojho uváženia využiť jej známe údaje o chránených vkladoch alebo o krytých vkladoch v jednotlivých bankách, alebo kombináciu týchto údajov. Výšku ročného príspevku na rok 2016 určí Fond pre jednotlivé banky aj na základe údajov známych Fondu o priemernom stave a vývoji stavu chránených vkladov v príslušnej banke v kalendárnom roku 2015.

 

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Metodika výpočtu ročných príspevkov bánk do Fondu ochrany vkladov bola podľa § 17 ods. 1 písm. j) zákona o ochrane vkladov schválená na 1. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov dňa 18.2.2016.

2. Metodika výpočtu ročných príspevkov bánk do Fondu ochrany vkladov je zverejnená na webovom sídle Fondu www.fovsr.sk.

3. Usmernením Fondu ochrany vkladov č. 1/2016 Metodika výpočtu ročných príspevkov bánk do Fondu ochrany vkladov končí platnosť a účinnosť Usmernenia Fondu ochrany vkladov č. 2/2013 o metodike výpočtu štvrťročných splátok ročného príspevku bánk do Fondu ochrany vkladov a o poskytovaní informácií o vkladoch podliehajúcich ochrane
zo dňa 16.12.2013.

Bratislava, dňa 15.3.2016

 

Ing. Rudolf Šujan,v.r. Ing. Katarína Krištofiaková, v.r.
predseda Prezídia členka Prezídia
Fondu ochrany vkladov Fondu ochrany vkladov

Príloha č.1: Metodika slúžiaca na zisťovanie rizikového profilu jednotlivých bánk pre výpočet ročných príspevkov do Fondu ochrany vkladov na rok 2016

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570