Všeobecné podmienky vyplácania náhrad

Fond ochrany vkladov podľa § 12 ods. 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z. z. z 20. marca 1996 o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecné podmienky vyplácania náhrad, a to po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktoré obsahujú najmä podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.

V súvislosti s viacerými zmenami zákona o ochrane vkladov, ktoré boli vykonané v ostatnom období a ktoré sa týkajú aj niektorých podrobností a podmienok vyplácania náhrad, Fond pristúpil k vypracovaniu nového znenia  všeobecných podmienok vyplácania náhrad.

V prípade akýchkoľvek prípadných odlišností medzi ustanoveniami zákona o ochrane vkladov a všeobecnými podmienkami pre vyplácanie náhrad sa vyplácanie náhrad riadi ustanovenia zákona o ochrane vkladov.

Niektoré bližšie informácie o vyplácaní náhrad sú uvedené v časti „Informácie k vyplácaniu náhrad“ a „Časté otázky“.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570