Slobodný prístup k informáciám

Fond ochrany vkladov ako právnická osoba zriadená zákonom je podľa § 2 ods. 2 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinná podľa § 5 ods. 1 zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Informácie sú zverejnené v časti Činnosť FOV a v časti Legislatíva. Fond má celoštátnu pôsobnosť, sídli v Bratislave a nemá zriadené pobočky; jej sídlo je uvedené v časti Kontakty, Organizačná štruktúra v časti Orgány FOV.

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Príslušné miesto na podávanie alebo zasielanie prípadných žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a podávanie iných podnetov:
Príslušným miestom je sídlo Fondu zverejnené v časti Kontakty, v čase pondelok až piatok: od 8.00 hod. do  16.00 hod., žiadosti a pod. možno podať aj elektronicky. Podané žiadosti musia obsahovať všetky náležitosti podľa § 14 zákona o prístupe k informáciám.

c) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií možno do Fondu ochrany vkladov podať písomne odvolanie. Odvolanie musí byť náležite odôvodnené. Lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o prístupe k informáciám je osem pracovných dní od jej prijatia Fondom alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. Túto lehotu možno zo závažných dôvodov predĺžiť najviac o ďalších osem pracovných dní. Postup Fondu pri vybavovaní týchto žiadostí, vydaní rozhodnutia, opravných prostriedkoch a úhrade nákladov stanovujú najmä § 18, § 19 a § 21 zákona o prístupe k informáciám. O odvolaní proti vyjadreniu rozhodnutia zamestnanca rozhoduje predseda Prezídia FOV, o odvolaní proti rozhodnutiu predsedu Prezídia FOV o odvolaní proti rozhodnutiu Prezídia Fondu ochrany vkladov rozhoduje Rada FOV.

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Zo žiadosti musí predovšetkým byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Prehľad predpisov, v rámci ktorých Fond ochrany vkladov koná, sú uvedené v tejto časti – Legislatíva. FOV ako povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, a to v súlade s § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z.z.

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

FOV informácie poskytuje bezplatne, ak pri ich poskytovaní celkové náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia 10 eur. V ostatných prípadoch poskytuje informácie za podmienok ustanovených zákonom č. 211/2000 Z.z. a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

Fond ochrany vkladov zverejňuje Zmluvy, Objednávky a faktúry, ktoré sú uvedené v časti Aktuality.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570